Pevzner Lev

Pevzner Lev

First vice-president

Turlybekov Amanzhol

Turlybekov Amanzhol

Commercial Director

Kassymbekova Zhadyra

Kassymbekova Zhadyra

Chief Accountant

58 Abylai Khan ave., Almaty
Phone: 7 727 355 18 88